Skolēniem un vecākiem > Vecākiem
Informācija

INFORMĀCIJA VECĀKIEM (papildināta)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks 2019./2020. mācību gadā

Diena

Darbinieka

vārds, uzvārds,

amats

Pieņemšanas laiks *

Telpas Nr.

Tālruņa Nr.

Pirmdiena

Inita Oļeņiča

izglītības psiholoģe

16.00-17.00

319.

63022236

sekretāre

Irēna Buķevica

sociālais pedagogs

8.00-9.00

117.

63022236

sekretāre

Irēna Šeļegova

skolotāja logopēde

12.50-13.20

106.

63022236

sekretāre

Everita Borisova

direktora vietniece speciālās izglītības  jautājumos

13.00-15.00

117.

63022236

sekretāre

Agita Lundberga

Direktore

 

16.00-17.00

112.

63024449

direktore

Otrdiena

 

Irēna Šeļegova

skolotāja logopēde

 

 

12.50-13.20

 

106.

 

63022236

sekretāre

Trešdiena

Irēna Šeļegova

skolotāja logopēde

12.50-13.20

106.

63022236

sekretāre

Agnese Upmane

karjeras konsultante

14.00-15.00

124.

63022236

sekretāre

Irēna Buķevica

sociālais pedagogs

13.00-14.00

117.

63022236

sekretāre

Tatjana Hrustaļova

izglītības psiholoģe

 

15.00-16.30

319.

63022236

sekretāre

Ceturtdiena

 

Irēna Šeļegova

skolotāja logopēde

 

 

12.50-13.20

 

106.

 

63022236

sekretāre

Inita Oļeņiča

izglītības psiholoģe

8.00-9.00

319.

63022236

sekretāre

Piektdiena

Tatjana Hrustaļova

izglītības psiholoģe

8.00-9.00

319.

63022236

sekretāre

Pārsla Šprenka

skolotāja logopēde

    12. 00-13.00

005.

63022236

sekretāre

Irēna Šeļegova

skolotāja logopēde

12.50-13.20

106.

63022236

sekretāre

*Apmeklētāju pieņemšanu citā laikā, lūdzu, iepriekš saskaņot, zvanot pa norādīto tālruņa numuru.

 

 

Jelgavas 4.sākumskolas piedāvājums 1. klašu skolēniem 2019./2020. mācību gadā:

 

Klase

Klases audzinātāja

Obligātā izglītības programma

Papildu nodarbību piedāvājums interešu izglītībā katrai klasei

1.a

Agnese Zenfa

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

Robotika.

Šahs.

1.b

Sanita Laganovska

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

Ritms un kustība.

Šahs.

1.c

Inita Āna

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

Matemātisko spēju attīstošās nodarbības.

Šahs.

1.d

Aiga Dūmiņa

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

Pētniecisko prasmju attīstošās nodarbības.

Šahs.

1.e

Baiba Baldone

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

Kustību plastika un aktiermeistarība.

Šahs.

1.f

Zane Rusina

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

Datorika.

Šahs.

 

Robotika. Darbojoties ar LEGO klucīšiem, bērni attīsta roku un pirkstu veiklību un radošā darba fantāziju, prasmi izteikt savas domas, komunicēt ar vienaudžiem.

 

Šahs. Nodarbībās bērni apgūst šaha spēles pamatus, attīsta loģisko domāšanu, trenē atmiņu, koncentrēšanās spējas, uzmanību un prasmes pieņemt atbildīgus lēmumus.

 

Ritms un kustība. Nodarbībās bērni veido kompozīcijas ar dažādiem skaņu rīkiem (krūzītes, kociņi, ritma instrumenti), kas attīsta koordināciju, ritma izjūtu, atmiņu un sadarbības prasmes. Mūzikas pavadījumā izpilda skanošo žestu kombinācijas ar deju elementiem, kas attīsta ne tikai koordināciju, bet arī spēju radoši izpausties un improvizēt.

 

Matemātisko spēju attīstošās nodarbības, kurās bērni vingrina loģisko domāšanu, attīsta algoritmiskās spējas un telpas iztēles spējas.

 

Pētniecisko prasmju attīstošās nodarbības, kurās bērni eksperimentē, pēta, izzina un mācās secināt.

 

Kustību plastika un aktiermeistarība. Nodarbībās bērni attīsta radošās prasmes, iztēli, spēju koncentrēt uzmanību, apgūst runas un uzstāšanās prasmes, veido teatralizētus, muzikālus uzvedumus.

 

Datorika. Nodarbībās bērni attīsta digitālās prasmes, apgūst datorikas pamatjēdzienus, gūst pieredzi, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām, attīsta neatlaidību, loģisko un algoritmisko domāšanu, mācās sadarboties.

 

 

 

2019.gada 1.martā plkst.800 skolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2019.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē. Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātbūtnē vai elektroniski.

 

Nepieciešamie dokumenti, piesakot bērnu skolā  klātbūtnē:

  1. likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments (tikai uzrādīšanai);
  2. likumiskā pārstāvja iesniegums (skatīt pievienotos dokumentus);
  3. bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) ;
  4. aizgādību apliecinošs dokuments.

 

Iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrē tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš nosauktie dokumenti.

 

Nepieciešamie dokumenti,  nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes
e-pastu: pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv

  1. likumiskā pārstāvja iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  2. bērna dzimšanas apliecības kopija;
  3. aizgādību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Gadījumā, ja elektroniski sūtītajam iesniegumam nav pievienots kāds no iepriekš nosauktajiem dokumentiem vai elektroniskais iesniegums nosūtīts pirms plkst. 8.00 , iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē nereģistrē.

 

Bērna likumiskā pārstāvja pienākums iesniegt skolā bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) un uzrādīt elektroniski iesniegto dokumentu oriģinālus līdz 2019.gada 30. augustam.

 

Pēc 2019.gada 1.marta bērna likumiskais pārstāvis pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu skolas kancelejā no pl. 800 līdz pl. 1500 vai iesūtot iesniegumu elektroniski.

 

Kontaktpersona: sekretāre Ligita Ķerus

Kontakttālrunis: 63022236

 

Informāciju sagatavoja skolas direktore A.Lundberga, 2019.gada 13. februārī.

Kontakttālrunis: 63024449