Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (grozīts 22.10.2021.) ( šeit )

Nolikums ( šeit )

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam ( šeit )

Pašnovērtējuma ziņojums - 2021 ( šeit )

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi ( šeit )

Iekšējās kārtības noteikumi ( šeit )

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā ( šeit )

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs ( šeit )

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem ( šeit )

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai ( šeit )

Atbalsta grupas noteikumi ( šeit )

 

Jaunākās ziņas:
Svarīgi!
Pievienots: 20.01.2022, 10:00

Pievienots: 19.01.2022, 17:42

Svarīgi!
Pievienots: 03.01.2022, 14:43

Jaunākā galerija: