Par mums > Skolas padome
Jelgavas 4. sākumskolas padomes sastāvs 2023./2024. mācību gadā

Skolas padomes sēdes
   

2024. gada 2. maijā skolas padomes pārstāvis piedalījās skolas organizētajā skolēnu un pedagogu sadziedāšanās kopbrīdī, sagaidot Latvijas valsts Brīvības svētkus un vēlēja “Saule mūžu un mieru Latvijai!”


Informāciju sagatavoja Agita Lundberga.
63024449

 

2024. gada 7. februārī padomes vadītāja tiekas ar skolas direktori un iesniedz saskaņošanai  aktualizētos izglītības iestādes padomes noteikumus.

Padomes noteikumi Nr.2 interesentiem ir pieejami Jelgavas 4.sākumskolas mājas lapā: Par mums- Normatīvie dokumenti.

 

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga.

63024449

 

 

2023. gada 13. decembrī tiešsaistē notika skolas padomes sēde.

Darba kārtībā:

    1.Jelgavas 4.sākumskolas attīstības plāna 2024.-2028. gadam projekta lasījums un papildinājumi.

    2. Diskusija par tēmām: “Vai vajadzētu aizliegt skolēniem skolā lietot mobilos tālruņus?” un “Vai pedagogiem vajadzētu atļaut pārmeklēt skolēna somas?”

Pieņemtie lēmumi:

Apstiprināt Jelgavas 4.sākumskolas attīstības plānu 2024.-2028. gadam un nodrošināt plāna pieejamību skolēniem, skolēnu vecākiem, skolas darbiniekiem un citiem interesentiem.

 

Informāciju sagatavoja  A.Lundberga

63024449

 

2023. gada novembrī skolas padome piedalās Jelgavas 4. sākumskola attīstības plāna 2024.- 2026. gadam izstrādē.

 

2023. gada 6.martā klātienē notika skolas padomes sēde.

Darba kārtībā:

 1. Izglītības iestādes tēla veidošana un skolēnu pilsoniskās līdzdalības veicināšana.
 2. Izglītības iestādes budžets 2023. gadam.
 3. Padomes praktiska iesaiste izglītības iestādes darbā.

Pieņemtie lēmumi:

 1. Padomei uzņemties iniciatīvu skolēniem aktuālu pasākumu organizēšanā.

Informāciju sagatavoja  A.Lundberga

63024449

 

2022.gada 20.oktobrī klātienē notika skolas padomes sēde


Darba kārtībā:

 1.  Skolas padomes jaunā sastāva apstiprināšana un padomes funkcijas.
 2.  2022./2023. mācību gada skolas mācību un audzināšanas darba prioritātes, kvalitatīvie un kvantitatīvie sasniedzamie rezultāti.
 3.  Diskusija “Vardarbīgs bērns klasē”.
 4.  Anketēšanas rezultātu analizēšana, secinājumi, komentāri.

 

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

 

2022. gada 30.augustā skolas padomes pārstāvji un pedagogi pulcējās kopīgā darba sanāksmē- pedagoģiskās padomes sēdē, iepazinās ar skolas darba pašvērtēšanas procesu, izglītojamo mācību sasniegumiem 2021./2022. mācību gadā un iepriekšējā mācību gada nobeigumā veiktās anketēšanas rezultātiem, kā arī izteica priekšlikumus tehnoloģiju nodrošinājuma pilnveidošanai.

 

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2022. gada 23. - 28. februārī skolas padomes locekļi piedalījās jautājuma apspriešanā par deguna un mutes aizsega (sejas maskas) lietošanu 1. - 3. klašu skolēniem izglītības procesa laikā.

 

Pieņemtie lēmumi:

 1. No 2022. gada 3.marta 1.-3. klašu skolēni var nelietot sejas masku klasē mācību stundu laikā.
 

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2021. gada 8.septembrī tiešsaistē notika skolas padomes sēde.

Darba kārtībā:

 1. Kārtība izglītības procesa organizēšanai un drošības principu ievērošanai izglītības iestādē 2021./2022.mācību gadā.
 2. Izglītības iestādes prioritātes un galvenie darba virzieni 2021./2022. mācību gadā.

 

Pieņemtie lēmumi:

 1. Pieļaut 1.-3. klašu izglītojamo atrašanos mācību telpā mācību procesa laikā bez mutes un deguna aizsegiem.
 2. Kārtībā par izglītības procesa organizēšanu un drošības principu ievērošanu izglītības iestādē 2021./2022.mācību gadā iekļaut informāciju par izglītības iestādes rīcību, pārejot daļēji vai pilnībā uz attālinātām mācībām.

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 
2021.gada 20.maijā tiešsaistē notika skolas padomes sēde.
 
Darba kārtībā:
 1. Jelgavas 4. sākumskolas padomes jaunā sastāva apstiprināšana.
 2. Padomes darbības tiesiskie pamati.
 3. Padomes darba labie piemēri.
 4. Skolēnu dienasgrāmatas (dienasgrāmatu papīra formātā lietderība).
 
​Pieņemtie lēmumi:
 
 1. Ierosināt 2021./2022. mācību gadā 1.-3. klašu skolēnus nodrošināt ar dienasgrāmatām papīra formātā, 4.-6. klašu skolēniem noteikt e-dienasgrāmatu lietošanu.​
 2. Ierosināt ņemt vērā 4.-6. klašu skolēnu pieprasījumu gadījumos, kad skolēns izvēlas lietot dienasgrāmatu papīra formātā.
 
 
​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga
Tālrunis 63024449
 
2020.gada 28.aprīlī attālināti notika skolas padomes sēde.
 
 
Darba kārtībā:
 1. Izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu saraksta izglītības programmas īstenošanai 2020./2021. mācību gadā izvērtēšana.
 
Pieņemtie lēmumi:
 1. Apstiprināt izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu sarakstu izglītības programmas īstenošanai ​un ievietot to skolas mājas lapā.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2020.gada 25.februārī notika skolas padomes sēde.
 
 
Darba kārtībā:
 
 1. Kompetencēs balstīta izglītības satura un pārmaiņu ieviešana izglītības iestādē.
 2. Izglītojamo dienasgrāmatu 5. un 6. klasēs lietderība un alternatīvi risinājumi.
 3. Izglītības iestādes atbildība bezmaksas izglītības principa īstenošanā un iespējamā darbība izglītojamo nodrošināšanai ar izglītības programmas apguvei nepieciešamajiem mācību piederumiem.
 
Pieņemtie lēmumi:
 1. Izglītības iestādes padomē izvērtēt un saskaņot pedagogu izveidoto izglītības programmas īstenošanai izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu sarakstu.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2019.gada 12.februārī notika skolas padomes sēde.

 

Darba kārtībā:

 1. Jelgavas 4.sākumskolas padomes noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšana.
 2. Jelgavas 4.sākumskolas padomes vadītāja vēlēšanas.
 3. Jelgavas pilsētas skolu tīkla optimizācijas jautājumi.
 4. Spēle "Cendama"un tās drošibas aspekti.

Pieņemtie lēmumi:

 1. Ievēlēt par Jelgavas 4.sākumskolas padomes vadītāju Kristīni Kalniņu.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

Jaunākās ziņas:
Informācija par skolēnu uzņemšanu 1. klasēs 2024./2025. mācību gadā
Pievienots: 27.02.2024, 12:44

Skolēnu apliecības
Pievienots: 19.10.2023, 10:25

1. septembra kārtība
Pievienots: 15.08.2023, 14:43

Jaunākā galerija: